Κανονισμός Λειτουργίας

Εγκεκριμένος από τη Σύγκλητο (9/1999)

Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι υπό κατασκευή. Μέχρι την ολοκλήρωσή του και την επικύρωσή του από τη Σύγκλητο ισχύει ο τρέχοντας Κανονισμός Λειτουργίας όπως αυτός έχει εγκριθεί από τη Σύγκλήτο το Σεπτέμβιο του 1999:

Κανονισμός Λειτουργίας

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

(υπό κατασκευή)
Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΜΠ

Όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας αποκτούν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΜΠ είτε αυτόματα (προπτυχιακοί φοιτητές) είτε μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία της εκάστοτε Γραμματείας με το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προς adm@central.ntua.gr (όλες οι άλλες κατηγορίες μελών). Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία του επιβλέποντα καθηγητή με το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δεν έχει τη δυνατότητα τήρησης έντυπου αρχείου και δεν παραλαμβάνει έγγραφα, όπως οποιουδήποτε τύπου πιστοποιητικά. Για την ορθότητα των στοιχείων των χρηστών των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ είναι αποκλειστικά υπεύθυνες οι Γραμματείες των Σχολών για τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες είναι οι Διοικητικές Υπηρεσίες (μόνιμοι υπάλληλοι κτλ).

Μέχρι να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία απόκτησης πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και για όλες τις άλλες κατηγορίες μελών εκτός των προπτυχιακών φοιτητών (μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδακτορικοί φοιτητές, ΔΟΑΤΑΠ, ERASMUS, κτλ), αποκλειστικό αποδεικτικό της εγγραφής στη βάση δεδομένων του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία της Γραμματείας.

Στην ηλεκτρονική επικοινωνία, η Γραμματεία μπορεί να αποστείλει συγκεντρωτικό πίνακα ή μεμονωμένες καταγραφές, ανάλογα με τις ανάγκες. Απαραίτητα στοιχεία στην επικοινωνία είναι:

 • Το ονοματεπώνυμο,
 • Ο αριθμός μητρώου,
 • Το πατρώνυμο,
 • Το μητρώνυμο,
 • Το εκτός ΕΜΠ email,
 • Αν πρόκειται για ΔΠΜΣ, ο τίτλος του ΔΠΜΣ, το όνομα του υπεύθυνου καθηγητή και η ένδειξη “μονοετές” ή “διετές”,
 • Αν πρόκειται για διδακτορικό φοιτητή, το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή και η ένδειξη “διδακτορικός”

Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου μέλους στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Αναγνωριστικά πρόσβασης

Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΜΠ παρέχεται με τη χρήση εξατομικευμένων αναγνωριστικών πρόσβασης που είναι ένα ζεύγος συμβολοσειρών, το όνομα χρήστη (user name) και ο μυστικός κωδικός (password).

Κύκλος ζωής των αναγνωριστικών πρόσβασης

Ανάλογα με την ιδιότητα των μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας υπάρχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος για τα αναγνωριστικά πρόσβασης:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές: μέχρι να χαρακτηριστούν από τη Γραμματεία διπλωματούχοι στο φοιτητολόγιο της Σχολής τους ή μέχρι να διακόψουν τη φοίτησή τους ή μέχρι να διαγραφούν για οποιοδήποτε λόγο.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΔΠΜΣ): δύο χρόνια.
 • Διδακτορικοί φοιτητές: έξι χρόνια
 • Εξωτερικοί συνεργάτες: δύο χρόνια

Η ανανέωση των αναγνωριστικών πρόσβασης γίνεται:

 • για Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς φοιτητές από τη γραμματεία της σχολής,
 • για Εξωτερικούς συνεργάτες από το επιβλέπων μέλος ΔΕΠ
Νεοεισερχόμενοι φοιτητές

Οι νεοεισερχόμενοι (προπτυχιακοί) φοιτητές αποκτούν αυτόματη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ με την ολοκλήρωση της εγγραφής στις Γραμματείες των Σχολών τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι παρακάτω:

 • Οι Γραμματείες να τους έχουν εγγράψει σε εξάμηνο και να τους έχουν αναθέσει υποχρεωτικά μαθήματα
 • Οι φοιτητές να διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός του ΕΜΠ
 • Οι Γραμματείες να αποστείλουν στοιχεία στο ΚΗΥ με χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής ενημέρωσης του φοιτητολογίου.

Αν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις οι φοιτητές λαμβάνουν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα αναγνωριστικά πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ.

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ένας φοιτητής δεν έχει λάβει τα αναγνωριστικά πρόσβασης θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία της Σχολής του. Η Γραμματεία θα πρέπει να αποστείλει σχετικό email προς adm@central.ntua.gr που θα αναφέρει οπωσδήποτε τον αριθμό μητρώου, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και το εκτός ΕΜΠ email του ενδιαφερόμενου.

Αποκλειστικά υπεύθυνες για τα ορθά στοιχεία των φοιτητών είναι οι Γραμματείες των Σχολών τους. Οι αλλαγές γίνονται αποκλειστικά στο φοιτητολόγιο και αποστέλονται προς το ΚΗΥ με χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής ενημέρωσης του φοιτητολογίου.

Μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία του υπεύθυνου Τμήματος της εκάστοτε Γραμματείας προς adm@central.ntua.gr. Το ΚΗΥ δεν παραλαμβάνει έγγραφα (όπως οποιουδήποτε είδους πιστοποιητικά) καθώς δεν έχει τη δυνατότητα τήρησης έντυπου αρχείου. Αποκλειστικό αποδεικτικό της εγγραφής στη βάση δεδομένων του ΚΗΥ είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία της Γραμματείας.

Στην ηλεκτρονική επικοινωνία η Γραμματεία μπορεί να αποστείλει συγκεντρωτικό πίνακα ή μεμονωμένες καταγραφές, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Απαραίτητα στοιχεία στη επικοινωνία είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός μητρώου, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, το εκτός ΕΜΠ email, ο τίτλος του ΔΠΜΣ, το όνομα του υπεύθυνου καθηγητή και η ένδειξη "μονοετές" ή "διετές".

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name) αλλιώς επιλέγεται το όνομα χρήστη που χρησιμοποιεί στο εκτός ΕΜΠ email του. Η Γραμματεία λαμβάνει σε κάθε περίπτωση ενημέρωση για τα ονόματα χρήστη που αποδώθηκαν.

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν τα αναγνωριστικά πρόσβασης με ηλεκτρονικό μήνυμα στο εκτός ΕΜΠ email τους.

Εξωτερικοί συνεργάτες μελών ΔΕΠ

Οι εξωτερικοί συνεργάτες των μελών ΔΕΠ αποκτούν πρόσβαση μετά από σχετική ηλεκτρονική επικοινωνία του μέλους ΔΕΠ που συνεργάζονται. Αρχικά ο εξωτερικός συνεργάτης συμπληρώνει και υπογράφει τη σχετική αίτηση με όλα τα στοιχεία που απαιτούται (μεταξύ άλλων πατρώνυμο, μητρώνυμο, email εκτός ΕΜΠ) και την αποστέλει ηλεκτρονικά στο υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ. Το μέλος ΔΕΠ προωθεί ηλεκτρονικά την αίτηση του συνεργάτη του προς adm@central.ntua.gr για τον τελικό έλεγχο ορθότητας των στοιχείων.

Η ανανέωση ή επανενεργοποίηση της πρόσβασης των εξωερικών συνεργατών μελών ΔΕΠ γίνεται με αποστολή σχετικού email προς adm@central.ntua.gr.

επιστροφή