Τρέχουσα χρήση αδειών λογισμικού

Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζεται η τρέχουσα χρήση των εμπορικών λογισμικών που αδειοδοτούνται από το κεντρικό εξυπηρετητή αδειών licenses.central.ntua.gr του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Τελευταία ενημέρωση στις: Tue, 19 Sep 2017 23:25:06 GMT

Feature Σύνολο Σε χρήση
abaqus 69 5
cae 4 1
ams 1 0
aqua 69 0
cosim_acusolve 1 0
cosim_direct 1 0
cse 1 0
design 69 0
euler_lagrange 1 0
gpgpu 1 0
multiphysics 1 0
parallel 16384 0
pydriver 1 0
cfd 69 5
explicit 69 5
foundation 69 5
standard 69 5
cse_token 69 5
Feature Σύνολο Σε χρήση
aa_mcad 327 0
aa_r 26 7
aa_ds 300 0
aa_t_a 300 8
aa_r_hpc 148 0
aa_mesh 1 1
a_spaceclaim_dirmod 275 0
al4allegro 275 0
al4ansoft 275 0
al4apd 275 0
al4boardstation 275 0
al4encore 275 0
al4expedition 275 0
al4generic 275 0
al4powerpcb 275 0
al4virtuoso 275 0
al4zuken 275 0
alinks_gui 275 0
designer_desktop 275 0
ensemble_25_sim 275 0
ensemble_3_sim 275 0
ensemble_gui 275 0
fwspice_export 275 0
hfss_desktop 275 0
hfss_gui 275 0
hfss_solve 275 0
m2dfs_gui 550 0
m2dfs_solve 550 0
m3dfs_gui 275 0
m3dfs_solve 275 0
maxwell_desktop 550 0
maxwlspc 275 0
nexxim 275 0
nexxim_gui 275 0
nexxim_netlist 275 0
optimetrics 275 0
pemag 275 0
pexprt 275 0
q3d_desktop 275 0
rmxprt_bcm 275 0
rmxprt_ecm 275 0
rmxprt_gui 275 0
rmxprt_im 275 0
rmxprt_sym 275 0
serenade_gui 275 0
si2d_gui 275 0
si2d_solve 275 0
si3d_gui 275 0
si3d_solve 275 0
simplorer_advanced 275 0
simplorer_CProgrInterface 275 0
simplorer_desktop 275 0
simplorer_gui 275 0
simplorer_sim 275 0
siwave_gui 275 0
siwave_reporter 275 0
siwave_solver 275 0
symphony_adv_sim 275 0
symphony_dt_sim 275 0
symphony_fd_sim 275 0
symphony_gui 275 0
symphony_sim 275 0
xlate_catia4 275 0
xlate_iges 275 0
xlate_proe 275 0
xlate_step 275 0
ansoft_distrib_engine 550 0
al4cadvance 275 0
al4cds 275 0
al4gem 275 0
al4first 275 0
SimplorerBasic 275 0
nexxim_icda 275 0
xlate_catia5 275 0
xlate_parasolid 275 0
xlate_unigraphics 275 0
hfsshpc 4528 0
hfssie_solve 275 0
hfssie_gui 275 0
al4odb++ 275 0
hfss_transient_solve 275 0
simplorer_vhdlams 275 0
simplorer_control 275 0
m2dfs_qs_solve 275 0
m3dfs_qs_solve 275 0
xlate_inventor 275 0
xlate_solidworks 275 0
siwave_level1 275 0
siwave_level2 275 0
siwave_level3 275 0
simplorer_modelica 275 0
simplorer_model_export 275 0
Feature Σύνολο Σε χρήση
MATLAB 120 31
SIMULINK 120 2
Communication_Toolbox 120 1
Video_and_Image_Blockset 1 0
Control_Toolbox 60 3
Curve_Fitting_Toolbox 60 1
Signal_Blocks 120 1
Fuzzy_Toolbox 30 0
GADS_Toolbox 2 1
Image_Toolbox 66 0
Instr_Control_Toolbox 1 0
MATLAB_Builder_for_Java 5 0
Compiler 5 0
MAP_Toolbox 5 0
Neural_Network_Toolbox 30 1
Optimization_Toolbox 120 6
Distrib_Computing_Toolbox 11 4
RF_Toolbox 2 0
Signal_Toolbox 120 4
RF_Blockset 2 0
SimElectronics 2 0
SimHydraulics 1 0
Power_System_Blocks 2 0
Simscape 5 0
Simulink_Control_Design 60 0
Simulink_Design_Optim 1 0
Stateflow 1 0
Statistics_Toolbox 120 1
Symbolic_Toolbox 120 3
Identification_Toolbox 60 0
Communication_Blocks 2 0