Πληροφοριακά στοιχεία χρηστών Κέντρου Η/Υ

Οι παράκατω πίνακες εμφανίζουν πληρφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών στους καταλόγους του Κέντρου Η/Υ. Τα στοιχεία εμφανίζονται ανά κατηγορία χρηστών, και υπάρχουν συγκεντρωτικά δεδομένα αλλά και δεδομένα ανα Σχολή. Τα στοιχεία των προπτυχιακών φοιτητών έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους του Κέντρο Η/Υ μέσα απο το σύστημα άντλησης δεδομένων απο τα φοιτητολόγια των Γραμματείων της κάθε Σχολής.

Πιο αναλυτικά:

  • Στη στήλη, ενεργοί χρήστες, εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί του Κέντρου Η/Υ. Οι κωδικοί του προσωπικού του Ιδρυματος (μέλοι ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί κλπ.) παραμένουν ενεργοί ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση τους.
  • Ανενεργοί χρήστες, αναφέρεται στους χρήστες που ο λογαριασμός τους έχει πλέον απενεργοποιηθεί και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν πάλι (όχι όμως για κωδικούς προπτυχιακών φοιτητών).
  • Γραμματοθυρίδες στο Central, για τους ενεργούς κωδικούς του Κέντρου Η/Υ πόσοι απο αυτούς κάνουν χρήση της γραμματοθυρίδας στο Central
  • Η στήλη, mail quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνουν οι γραμματοθύριδες της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.
  • Η στήλη, storage quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνει ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος των χρηστών της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.

Χρήστες του ΚΗΥ στις 13-11-2017

Συγκεντρωτικά στοιχεία χρηστών

Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 19354 24019 5955 568 GB 1184 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2864 3279 1204 117 GB 404 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 603 312 332 46 GB 87 GB
Επισκέπτης 21 30 11 1 GB 2 GB
ΔΕΠ 1002 13 734 206 GB 161 GB
ΕΔΙΠ 246 1 185 30 GB 84 GB
ΕΤΕΠ 240 2 197 20 GB 39 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 413 7 374 57 GB 75 GB
ΙΔΑΧ 500 13 419 71 GB 90 GB
ΕΔΠ 17 0 15 2 GB 3 GB
ΕΔΠ 407 5 8 3 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 21 1 19 2 GB 6 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 13 3 8 1 GB 2 GB
Άλλο 172 23 147 20 GB 300 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2507 3916 604 58 GB 122 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 313 383 87 8 GB 54 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 99 52 53 7 GB 11 GB
Επισκέπτης 4 13 3 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 128 1 103 62 GB 41 GB
ΕΔΙΠ 23 0 18 4 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 22 0 18 2 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 20 1 19 4 GB 4 GB
ΙΔΑΧ 43 0 38 11 GB 8 GB
ΕΔΠ 7 0 6 1 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 13 2 11 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2602 3311 726 69 GB 148 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 291 304 124 12 GB 38 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 59 22 29 3 GB 25 GB
Επισκέπτης 3 8 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 77 0 55 16 GB 10 GB
ΕΔΙΠ 38 0 27 3 GB 5 GB
ΕΤΕΠ 28 0 23 3 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 12 0 12 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 32 2 24 2 GB 5 GB
ΕΔΠ 1 0 1 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 5 0 4 1 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 4374 5847 2247 214 GB 433 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 788 893 350 34 GB 102 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 190 71 94 10 GB 19 GB
Επισκέπτης 6 5 4 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 131 4 91 12 GB 17 GB
ΕΔΙΠ 25 0 18 7 GB 51 GB
ΕΤΕΠ 23 0 19 3 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 16 0 15 2 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 43 0 38 4 GB 7 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 2 1 2 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 19 1 17 2 GB 5 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 8 1 6 1 GB 1 GB
Άλλο 9 1 7 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2267 3123 462 44 GB 106 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 358 359 180 17 GB 60 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 7 45 4 0 GB 1 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 147 2 78 11 GB 15 GB
ΕΔΙΠ 6 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 19 1 11 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 15 1 11 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 35 2 22 2 GB 4 GB
ΕΔΠ 3 0 2 1 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 0 3 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1899 2618 517 49 GB 100 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 335 371 160 16 GB 57 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 53 24 36 6 GB 7 GB
Επισκέπτης 3 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 125 0 109 17 GB 21 GB
ΕΔΙΠ 56 0 40 5 GB 8 GB
ΕΤΕΠ 26 0 24 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 19 0 14 2 GB 3 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 3 0 1 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1378 1876 355 34 GB 68 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 207 310 45 4 GB 11 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 28 10 11 2 GB 3 GB
Επισκέπτης 1 3 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 80 3 54 8 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 27 0 22 2 GB 4 GB
ΕΤΕΠ 25 0 20 2 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 5 1 4 0 GB 1 GB
ΙΔΑΧ 26 2 20 2 GB 4 GB
ΕΔΠ 3 0 3 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 17 3 15 1 GB 3 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1007 444 272 26 GB 52 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 110 96 64 6 GB 22 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 12 9 7 1 GB 1 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 61 1 39 4 GB 7 GB
ΕΔΙΠ 19 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 29 0 26 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 13 0 10 1 GB 2 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 4 0 2 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1284 978 307 29 GB 59 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 116 167 30 4 GB 8 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 26 14 14 1 GB 3 GB
Επισκέπτης 2 1 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 37 0 31 6 GB 6 GB
ΕΔΙΠ 5 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 17 0 13 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 7 1 7 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 23 0 18 3 GB 4 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 1 5 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2036 1906 465 44 GB 96 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 341 391 163 16 GB 53 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 65 22 37 4 GB 7 GB
Επισκέπτης 1 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 191 1 154 61 GB 30 GB
ΕΔΙΠ 14 0 9 1 GB 2 GB
ΕΤΕΠ 12 1 9 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 13 0 12 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 23 0 21 13 GB 4 GB
ΕΔΠ 1 0 1 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 3 3 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 8 0 5 2 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 0 0 0 0 GB 0 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 5 5 1 0 GB 0 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 64 43 47 12 GB 10 GB
Επισκέπτης 1 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 25 1 20 8 GB 4 GB
ΕΔΙΠ 33 1 28 6 GB 6 GB
ΕΤΕΠ 39 0 34 4 GB 7 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 307 3 278 46 GB 55 GB
ΙΔΑΧ 243 7 214 31 GB 48 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 5 2 2 0 GB 1 GB
Άλλο 99 16 94 13 GB 289 GB