Πληροφοριακά στοιχεία χρηστών Κέντρου Η/Υ

Οι παράκατω πίνακες εμφανίζουν πληρφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών στους καταλόγους του Κέντρου Η/Υ. Τα στοιχεία εμφανίζονται ανά κατηγορία χρηστών, και υπάρχουν συγκεντρωτικά δεδομένα αλλά και δεδομένα ανα Σχολή. Τα στοιχεία των προπτυχιακών φοιτητών έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους του Κέντρο Η/Υ μέσα απο το σύστημα άντλησης δεδομένων απο τα φοιτητολόγια των Γραμματείων της κάθε Σχολής.

Πιο αναλυτικά:

  • Στη στήλη, ενεργοί χρήστες, εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί του Κέντρου Η/Υ. Οι κωδικοί του προσωπικού του Ιδρυματος (μέλοι ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί κλπ.) παραμένουν ενεργοί ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση τους.
  • Ανενεργοί χρήστες, αναφέρεται στους χρήστες που ο λογαριασμός τους έχει πλέον απενεργοποιηθεί και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν πάλι (όχι όμως για κωδικούς προπτυχιακών φοιτητών).
  • Γραμματοθυρίδες στο Central, για τους ενεργούς κωδικούς του Κέντρου Η/Υ πόσοι απο αυτούς κάνουν χρήση της γραμματοθυρίδας στο Central
  • Η στήλη, mail quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνουν οι γραμματοθύριδες της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.
  • Η στήλη, storage quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνει ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος των χρηστών της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.

Χρήστες του ΚΗΥ στις 18-09-2017

Συγκεντρωτικά στοιχεία χρηστών

Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 18267 23665 5942 567 GB 1183 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2962 2886 1558 151 GB 561 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 577 276 328 42 GB 89 GB
Επισκέπτης 20 30 12 2 GB 2 GB
ΔΕΠ 1001 13 734 202 GB 161 GB
ΕΔΙΠ 242 1 185 30 GB 84 GB
ΕΤΕΠ 240 2 197 20 GB 39 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 413 6 375 57 GB 75 GB
ΙΔΑΧ 501 12 419 64 GB 90 GB
ΕΔΠ 17 0 15 2 GB 3 GB
ΕΔΠ 407 7 6 5 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 21 1 19 2 GB 6 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 12 4 8 1 GB 2 GB
Άλλο 173 24 148 20 GB 300 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2432 3850 603 58 GB 123 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 303 312 145 14 GB 80 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 101 45 58 10 GB 13 GB
Επισκέπτης 4 13 3 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 128 1 103 57 GB 41 GB
ΕΔΙΠ 23 0 18 4 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 22 0 18 2 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 20 1 19 4 GB 4 GB
ΙΔΑΧ 43 0 38 11 GB 8 GB
ΕΔΠ 7 0 6 1 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 13 3 11 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2448 3306 720 69 GB 147 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 314 254 165 16 GB 54 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 50 21 23 2 GB 24 GB
Επισκέπτης 2 8 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 77 0 55 16 GB 10 GB
ΕΔΙΠ 37 0 27 3 GB 5 GB
ΕΤΕΠ 28 0 23 3 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 12 0 12 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 32 2 24 2 GB 5 GB
ΕΔΠ 1 0 1 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 5 0 4 1 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 4164 5774 2230 213 GB 430 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 823 839 402 39 GB 122 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 186 56 98 10 GB 21 GB
Επισκέπτης 6 5 4 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 131 4 91 12 GB 17 GB
ΕΔΙΠ 23 0 17 7 GB 51 GB
ΕΤΕΠ 23 0 19 3 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 16 0 15 2 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 43 0 38 4 GB 7 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 3 0 3 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 19 1 17 2 GB 5 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 8 1 6 1 GB 1 GB
Άλλο 10 1 8 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2128 3078 466 44 GB 107 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 410 275 256 24 GB 100 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 7 44 3 0 GB 1 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 147 2 78 11 GB 15 GB
ΕΔΙΠ 6 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 19 1 11 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 15 1 11 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 35 2 22 2 GB 4 GB
ΕΔΠ 3 0 2 1 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 0 3 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1787 2576 516 49 GB 100 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 301 363 173 18 GB 60 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 45 23 29 6 GB 6 GB
Επισκέπτης 3 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 125 0 109 17 GB 21 GB
ΕΔΙΠ 56 0 41 5 GB 8 GB
ΕΤΕΠ 26 0 24 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 19 0 14 2 GB 3 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 3 0 1 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1287 1845 356 34 GB 68 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 209 256 88 8 GB 33 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 25 10 11 2 GB 3 GB
Επισκέπτης 0 3 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 80 3 54 7 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 27 0 22 2 GB 4 GB
ΕΤΕΠ 25 0 20 2 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 6 0 5 0 GB 1 GB
ΙΔΑΧ 26 2 20 2 GB 4 GB
ΕΔΠ 3 0 3 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 17 3 15 1 GB 3 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 926 423 273 26 GB 52 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 109 91 68 6 GB 23 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 14 6 9 1 GB 3 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 61 1 39 4 GB 7 GB
ΕΔΙΠ 19 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 29 0 26 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 13 0 10 1 GB 2 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 4 0 2 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1177 962 313 30 GB 60 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 113 131 63 7 GB 23 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 25 13 15 1 GB 3 GB
Επισκέπτης 2 1 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 37 0 31 6 GB 6 GB
ΕΔΙΠ 5 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 17 0 13 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 7 1 7 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 23 0 18 3 GB 4 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 1 5 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1918 1850 465 44 GB 95 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 374 361 197 19 GB 66 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 63 16 37 4 GB 7 GB
Επισκέπτης 1 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 190 1 154 63 GB 30 GB
ΕΔΙΠ 13 0 9 1 GB 2 GB
ΕΤΕΠ 12 1 9 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 13 0 12 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 23 0 21 8 GB 4 GB
ΕΔΠ 1 0 1 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 4 2 2 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 8 0 5 2 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 0 1 0 0 GB 0 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 6 4 1 0 GB 0 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 61 42 45 6 GB 9 GB
Επισκέπτης 2 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 25 1 20 8 GB 4 GB
ΕΔΙΠ 33 1 28 6 GB 6 GB
ΕΤΕΠ 39 0 34 4 GB 7 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 306 3 278 46 GB 55 GB
ΙΔΑΧ 244 6 214 29 GB 48 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 4 3 2 0 GB 1 GB
Άλλο 99 16 94 13 GB 289 GB