Πληροφοριακά στοιχεία χρηστών Κέντρου Η/Υ

Οι παράκατω πίνακες εμφανίζουν πληρφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών στους καταλόγους του Κέντρου Η/Υ. Τα στοιχεία εμφανίζονται ανά κατηγορία χρηστών, και υπάρχουν συγκεντρωτικά δεδομένα αλλά και δεδομένα ανα Σχολή. Τα στοιχεία των προπτυχιακών φοιτητών έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους του Κέντρο Η/Υ μέσα απο το σύστημα άντλησης δεδομένων απο τα φοιτητολόγια των Γραμματείων της κάθε Σχολής.

Πιο αναλυτικά:

  • Στη στήλη, ενεργοί χρήστες, εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί του Κέντρου Η/Υ. Οι κωδικοί του προσωπικού του Ιδρυματος (μέλοι ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί κλπ.) παραμένουν ενεργοί ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση τους.
  • Ανενεργοί χρήστες, αναφέρεται στους χρήστες που ο λογαριασμός τους έχει πλέον απενεργοποιηθεί και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν πάλι (όχι όμως για κωδικούς προπτυχιακών φοιτητών).
  • Γραμματοθυρίδες στο Central, για τους ενεργούς κωδικούς του Κέντρου Η/Υ πόσοι απο αυτούς κάνουν χρήση της γραμματοθυρίδας στο Central
  • Η στήλη, mail quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνουν οι γραμματοθύριδες της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.
  • Η στήλη, storage quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνει ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος των χρηστών της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.

Χρήστες του ΚΗΥ στις 15-01-2018

Συγκεντρωτικά στοιχεία χρηστών

Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 19448 24094 5955 568 GB 1184 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2872 3423 1064 104 GB 347 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 637 333 341 48 GB 68 GB
Επισκέπτης 17 31 9 1 GB 2 GB
ΔΕΠ 1001 14 731 206 GB 161 GB
ΕΔΙΠ 254 1 189 30 GB 85 GB
ΕΤΕΠ 240 2 195 20 GB 39 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 412 8 373 58 GB 75 GB
ΙΔΑΧ 499 14 417 71 GB 89 GB
ΕΔΠ 17 0 15 2 GB 3 GB
ΕΔΠ 407 2 9 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 21 1 19 2 GB 6 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 13 2 7 1 GB 2 GB
Άλλο 171 23 146 20 GB 300 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2510 3922 604 58 GB 122 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 310 389 80 8 GB 48 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 103 58 55 7 GB 11 GB
Επισκέπτης 3 12 2 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 128 1 103 62 GB 41 GB
ΕΔΙΠ 23 0 18 4 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 22 0 17 2 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 20 1 19 4 GB 4 GB
ΙΔΑΧ 43 0 38 11 GB 8 GB
ΕΔΠ 7 0 6 1 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 13 2 11 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2596 3357 727 69 GB 148 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 332 305 125 12 GB 38 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 59 23 28 3 GB 6 GB
Επισκέπτης 3 8 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 77 0 55 16 GB 10 GB
ΕΔΙΠ 38 0 27 3 GB 5 GB
ΕΤΕΠ 28 0 23 3 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 12 0 12 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 32 2 24 2 GB 5 GB
ΕΔΠ 1 0 1 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 5 0 4 1 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 4425 5849 2233 213 GB 430 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 820 919 333 32 GB 99 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 204 74 97 11 GB 19 GB
Επισκέπτης 5 6 4 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 131 4 91 12 GB 17 GB
ΕΔΙΠ 26 0 18 7 GB 51 GB
ΕΤΕΠ 23 0 19 3 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 16 0 15 2 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 43 0 38 4 GB 7 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 2 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 19 1 17 2 GB 5 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 8 1 6 1 GB 1 GB
Άλλο 9 1 7 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2279 3128 473 45 GB 108 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 393 365 171 16 GB 58 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 7 45 4 0 GB 1 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 147 2 78 11 GB 15 GB
ΕΔΙΠ 6 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 19 1 10 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 15 1 11 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 35 2 22 2 GB 4 GB
ΕΔΠ 3 0 2 1 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 0 3 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1921 2621 517 49 GB 100 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 301 415 119 13 GB 39 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 58 28 39 7 GB 8 GB
Επισκέπτης 3 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 125 0 108 17 GB 21 GB
ΕΔΙΠ 56 0 40 5 GB 8 GB
ΕΤΕΠ 26 0 24 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 19 0 14 2 GB 3 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 3 0 1 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1390 1879 356 34 GB 68 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 218 307 47 4 GB 12 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 27 14 10 2 GB 2 GB
Επισκέπτης 0 4 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 80 3 54 8 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 27 0 22 2 GB 4 GB
ΕΤΕΠ 25 0 20 2 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 5 1 4 0 GB 1 GB
ΙΔΑΧ 25 3 20 2 GB 4 GB
ΕΔΠ 3 0 3 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 17 3 15 1 GB 3 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1005 448 272 26 GB 52 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 104 98 61 6 GB 21 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 13 11 8 1 GB 2 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 60 2 38 4 GB 7 GB
ΕΔΙΠ 19 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 29 0 26 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 13 0 9 1 GB 2 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 4 0 2 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1290 980 308 29 GB 59 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 118 166 31 4 GB 8 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 25 15 13 1 GB 2 GB
Επισκέπτης 2 1 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 37 0 31 6 GB 6 GB
ΕΔΙΠ 5 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 17 0 13 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 7 1 7 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 23 0 18 3 GB 4 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 1 5 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2032 1910 465 44 GB 95 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 274 454 96 9 GB 25 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 68 23 37 4 GB 7 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 191 1 153 62 GB 29 GB
ΕΔΙΠ 21 0 13 1 GB 2 GB
ΕΤΕΠ 12 1 9 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 13 0 12 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 23 0 21 13 GB 4 GB
ΕΔΠ 1 0 1 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 2 3 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 8 0 5 2 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 0 0 0 0 GB 0 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2 5 1 0 GB 0 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 73 42 50 13 GB 10 GB
Επισκέπτης 1 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 25 1 20 8 GB 4 GB
ΕΔΙΠ 33 1 28 6 GB 6 GB
ΕΤΕΠ 39 0 34 4 GB 7 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 306 4 277 47 GB 54 GB
ΙΔΑΧ 243 7 213 31 GB 47 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 5 1 1 0 GB 0 GB
Άλλο 98 16 93 12 GB 289 GB