Πληροφοριακά στοιχεία χρηστών Κέντρου Η/Υ

Οι παράκατω πίνακες εμφανίζουν πληρφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών στους καταλόγους του Κέντρου Η/Υ. Τα στοιχεία εμφανίζονται ανά κατηγορία χρηστών, και υπάρχουν συγκεντρωτικά δεδομένα αλλά και δεδομένα ανα Σχολή. Τα στοιχεία των προπτυχιακών φοιτητών έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους του Κέντρο Η/Υ μέσα απο το σύστημα άντλησης δεδομένων απο τα φοιτητολόγια των Γραμματείων της κάθε Σχολής.

Πιο αναλυτικά:

  • Στη στήλη, ενεργοί χρήστες, εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί του Κέντρου Η/Υ. Οι κωδικοί του προσωπικού του Ιδρυματος (μέλοι ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί κλπ.) παραμένουν ενεργοί ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση τους.
  • Ανενεργοί χρήστες, αναφέρεται στους χρήστες που ο λογαριασμός τους έχει πλέον απενεργοποιηθεί και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν πάλι (όχι όμως για κωδικούς προπτυχιακών φοιτητών).
  • Γραμματοθυρίδες στο Central, για τους ενεργούς κωδικούς του Κέντρου Η/Υ πόσοι απο αυτούς κάνουν χρήση της γραμματοθυρίδας στο Central
  • Η στήλη, mail quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνουν οι γραμματοθύριδες της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.
  • Η στήλη, storage quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνει ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος των χρηστών της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.

Χρήστες του ΚΗΥ στις 14-08-2017

Συγκεντρωτικά στοιχεία χρηστών

Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 18297 23635 5959 568 GB 1187 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2946 2891 1566 152 GB 613 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 565 266 325 41 GB 90 GB
Επισκέπτης 20 30 12 2 GB 2 GB
ΔΕΠ 1001 13 737 201 GB 354 GB
ΕΔΙΠ 111 1 87 16 GB 66 GB
ΕΤΕΠ 151 2 129 14 GB 30 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 411 6 377 57 GB 80 GB
ΙΔΑΧ 703 12 573 81 GB 137 GB
ΕΔΠ 29 0 23 3 GB 4 GB
ΕΔΠ 407 8 5 5 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 21 1 19 2 GB 6 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 12 4 8 1 GB 2 GB
Άλλο 173 24 148 20 GB 300 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2432 3850 603 58 GB 123 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 305 311 147 14 GB 80 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 102 43 58 10 GB 13 GB
Επισκέπτης 4 13 3 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 128 1 103 57 GB 231 GB
ΕΔΙΠ 9 0 7 1 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 16 0 14 1 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 21 1 20 6 GB 4 GB
ΙΔΑΧ 57 0 49 14 GB 15 GB
ΕΔΠ 13 0 10 2 GB 2 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 13 3 11 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2448 3306 720 69 GB 147 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 315 253 165 16 GB 54 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 49 20 23 2 GB 24 GB
Επισκέπτης 2 8 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 77 0 55 16 GB 10 GB
ΕΔΙΠ 11 0 8 1 GB 2 GB
ΕΤΕΠ 15 0 12 1 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 13 0 13 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 67 2 50 5 GB 12 GB
ΕΔΠ 4 0 4 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 5 0 4 1 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 4191 5747 2247 214 GB 433 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 831 840 406 39 GB 123 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 180 52 98 10 GB 22 GB
Επισκέπτης 6 5 4 0 GB 1 GB
ΔΕΠ 130 4 91 12 GB 17 GB
ΕΔΙΠ 14 0 11 6 GB 50 GB
ΕΤΕΠ 19 0 16 2 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 15 0 14 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 58 0 48 5 GB 9 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 3 0 3 0 GB 1 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 19 1 17 2 GB 5 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 8 1 6 1 GB 1 GB
Άλλο 10 1 8 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2128 3078 466 44 GB 107 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 377 283 248 24 GB 101 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 7 44 3 0 GB 1 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 148 2 79 11 GB 16 GB
ΕΔΙΠ 3 0 2 0 GB 0 GB
ΕΤΕΠ 12 1 7 1 GB 1 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 15 1 11 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 44 2 28 3 GB 7 GB
ΕΔΠ 3 0 2 1 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 0 3 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1788 2575 516 49 GB 100 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 303 362 175 18 GB 60 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 41 23 27 6 GB 6 GB
Επισκέπτης 3 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 125 0 109 17 GB 21 GB
ΕΔΙΠ 18 0 14 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 20 0 19 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 62 0 47 6 GB 10 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 3 0 1 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1288 1844 356 34 GB 68 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 209 256 88 8 GB 33 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 24 10 11 2 GB 3 GB
Επισκέπτης 0 3 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 80 3 54 7 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 18 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 10 0 9 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 5 0 5 0 GB 1 GB
ΙΔΑΧ 48 2 37 4 GB 8 GB
ΕΔΠ 5 0 3 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 17 3 15 1 GB 3 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 926 423 273 26 GB 52 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 109 91 69 7 GB 23 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 14 6 9 1 GB 3 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 62 1 40 4 GB 8 GB
ΕΔΙΠ 5 0 3 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 16 0 16 2 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 39 0 31 3 GB 7 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 4 0 2 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1178 961 313 30 GB 60 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 113 131 63 7 GB 23 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 26 12 16 2 GB 3 GB
Επισκέπτης 2 1 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 36 0 30 6 GB 6 GB
ΕΔΙΠ 2 0 1 0 GB 0 GB
ΕΤΕΠ 9 0 6 1 GB 1 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 7 1 7 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 35 0 28 4 GB 6 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 1 5 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1918 1850 465 44 GB 95 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 378 360 204 19 GB 115 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 60 15 34 3 GB 7 GB
Επισκέπτης 1 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 190 1 155 61 GB 31 GB
ΕΔΙΠ 7 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 9 1 8 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 14 0 13 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 29 0 24 9 GB 5 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 4 2 2 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 8 0 5 2 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 0 1 0 0 GB 0 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 6 4 1 0 GB 0 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 62 41 46 6 GB 10 GB
Επισκέπτης 2 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 25 1 21 8 GB 4 GB
ΕΔΙΠ 24 1 22 5 GB 5 GB
ΕΤΕΠ 25 0 22 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 303 3 278 43 GB 58 GB
ΙΔΑΧ 264 6 231 30 GB 59 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 4 3 2 0 GB 1 GB
Άλλο 99 16 94 13 GB 289 GB