Πληροφοριακά στοιχεία χρηστών Κέντρου Η/Υ

Οι παράκατω πίνακες εμφανίζουν πληρφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών στους καταλόγους του Κέντρου Η/Υ. Τα στοιχεία εμφανίζονται ανά κατηγορία χρηστών, και υπάρχουν συγκεντρωτικά δεδομένα αλλά και δεδομένα ανα Σχολή. Τα στοιχεία των προπτυχιακών φοιτητών έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους του Κέντρο Η/Υ μέσα απο το σύστημα άντλησης δεδομένων απο τα φοιτητολόγια των Γραμματείων της κάθε Σχολής.

Πιο αναλυτικά:

  • Στη στήλη, ενεργοί χρήστες, εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί του Κέντρου Η/Υ. Οι κωδικοί του προσωπικού του Ιδρυματος (μέλοι ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί κλπ.) παραμένουν ενεργοί ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση τους.
  • Ανενεργοί χρήστες, αναφέρεται στους χρήστες που ο λογαριασμός τους έχει πλέον απενεργοποιηθεί και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν πάλι (όχι όμως για κωδικούς προπτυχιακών φοιτητών).
  • Γραμματοθυρίδες στο Central, για τους ενεργούς κωδικούς του Κέντρου Η/Υ πόσοι απο αυτούς κάνουν χρήση της γραμματοθυρίδας στο Central
  • Η στήλη, mail quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνουν οι γραμματοθύριδες της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.
  • Η στήλη, storage quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνει ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος των χρηστών της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.

Χρήστες του ΚΗΥ στις 10-09-2018

Συγκεντρωτικά στοιχεία χρηστών

Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 18759 25264 5825 556 GB 1158 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2965 3540 989 96 GB 274 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 711 375 367 52 GB 73 GB
Επισκέπτης 16 32 6 1 GB 1 GB
ΔΕΠ 1008 15 730 216 GB 161 GB
ΕΔΙΠ 259 1 189 31 GB 85 GB
ΕΤΕΠ 242 2 193 19 GB 38 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 414 9 371 59 GB 75 GB
ΙΔΑΧ 491 18 406 72 GB 86 GB
ΕΔΠ 17 0 15 2 GB 3 GB
ΕΔΠ 407 3 7 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 21 1 19 2 GB 6 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 8 6 1 0 GB 0 GB
Άλλο 171 23 145 20 GB 299 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2450 4051 598 57 GB 121 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 308 389 75 7 GB 31 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 103 74 55 7 GB 11 GB
Επισκέπτης 3 12 2 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 128 1 103 70 GB 41 GB
ΕΔΙΠ 23 0 18 4 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 22 0 15 1 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 20 1 19 4 GB 4 GB
ΙΔΑΧ 43 0 37 11 GB 8 GB
ΕΔΠ 7 0 6 1 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 13 2 10 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2498 3496 722 69 GB 147 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 312 328 103 10 GB 25 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 64 28 27 3 GB 6 GB
Επισκέπτης 5 8 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 80 0 54 17 GB 10 GB
ΕΔΙΠ 39 0 28 3 GB 5 GB
ΕΤΕΠ 29 0 25 3 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 12 0 12 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 32 2 24 2 GB 5 GB
ΕΔΠ 1 0 1 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 5 0 4 1 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 4266 6094 2127 203 GB 410 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 800 1007 299 29 GB 67 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 232 80 110 14 GB 22 GB
Επισκέπτης 3 7 2 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 132 4 92 12 GB 18 GB
ΕΔΙΠ 29 0 21 8 GB 52 GB
ΕΤΕΠ 23 0 18 2 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 16 0 14 2 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 43 0 39 4 GB 7 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 2 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 19 1 17 2 GB 5 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 4 5 1 0 GB 0 GB
Άλλο 9 1 7 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2180 3285 476 45 GB 109 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 411 366 171 16 GB 58 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 12 46 6 1 GB 1 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 148 2 77 11 GB 15 GB
ΕΔΙΠ 7 0 3 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 20 1 10 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 15 1 11 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 33 2 20 2 GB 4 GB
ΕΔΠ 3 0 2 1 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 0 3 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1853 2891 510 49 GB 97 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 303 415 114 11 GB 32 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 72 32 44 7 GB 8 GB
Επισκέπτης 3 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 125 0 108 17 GB 21 GB
ΕΔΙΠ 56 0 39 5 GB 8 GB
ΕΤΕΠ 26 0 24 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 10 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 18 0 14 2 GB 3 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 3 0 1 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1341 1939 353 34 GB 68 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 220 302 46 4 GB 11 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 29 18 12 2 GB 3 GB
Επισκέπτης 0 4 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 80 3 55 8 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 27 0 21 2 GB 4 GB
ΕΤΕΠ 25 0 19 2 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 5 1 4 0 GB 1 GB
ΙΔΑΧ 25 3 18 2 GB 4 GB
ΕΔΠ 3 0 3 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 17 3 15 1 GB 3 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 962 492 271 26 GB 52 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 112 99 61 6 GB 21 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 15 11 9 1 GB 2 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 60 2 38 4 GB 7 GB
ΕΔΙΠ 19 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 29 0 26 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 13 0 9 1 GB 2 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 4 0 2 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1243 1030 305 29 GB 59 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 113 170 29 4 GB 8 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 27 16 13 1 GB 2 GB
Επισκέπτης 1 1 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 39 0 31 7 GB 6 GB
ΕΔΙΠ 5 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 17 0 13 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 7 1 7 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 22 1 17 3 GB 4 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 1 5 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1966 1986 463 44 GB 95 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 384 459 90 9 GB 21 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 74 26 39 4 GB 7 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 191 1 152 62 GB 29 GB
ΕΔΙΠ 22 0 13 2 GB 2 GB
ΕΤΕΠ 12 1 9 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 13 0 13 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 23 0 20 13 GB 4 GB
ΕΔΠ 1 0 1 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 2 3 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 8 0 5 2 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 0 0 0 0 GB 0 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2 5 1 0 GB 0 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 83 44 52 13 GB 11 GB
Επισκέπτης 1 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 25 2 20 8 GB 4 GB
ΕΔΙΠ 32 1 27 6 GB 6 GB
ΕΤΕΠ 39 0 34 4 GB 7 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 307 5 275 47 GB 54 GB
ΙΔΑΧ 239 10 208 32 GB 46 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 4 1 0 0 GB 0 GB
Άλλο 98 16 93 13 GB 289 GB