Πληροφοριακά στοιχεία χρηστών Κέντρου Η/Υ

Οι παράκατω πίνακες εμφανίζουν πληρφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών στους καταλόγους του Κέντρου Η/Υ. Τα στοιχεία εμφανίζονται ανά κατηγορία χρηστών, και υπάρχουν συγκεντρωτικά δεδομένα αλλά και δεδομένα ανα Σχολή. Τα στοιχεία των προπτυχιακών φοιτητών έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους του Κέντρο Η/Υ μέσα απο το σύστημα άντλησης δεδομένων απο τα φοιτητολόγια των Γραμματείων της κάθε Σχολής.

Πιο αναλυτικά:

  • Στη στήλη, ενεργοί χρήστες, εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί του Κέντρου Η/Υ. Οι κωδικοί του προσωπικού του Ιδρυματος (μέλοι ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί κλπ.) παραμένουν ενεργοί ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση τους.
  • Ανενεργοί χρήστες, αναφέρεται στους χρήστες που ο λογαριασμός τους έχει πλέον απενεργοποιηθεί και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν πάλι (όχι όμως για κωδικούς προπτυχιακών φοιτητών).
  • Γραμματοθυρίδες στο Central, για τους ενεργούς κωδικούς του Κέντρου Η/Υ πόσοι απο αυτούς κάνουν χρήση της γραμματοθυρίδας στο Central
  • Η στήλη, mail quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνουν οι γραμματοθύριδες της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.
  • Η στήλη, storage quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνει ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος των χρηστών της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.

Χρήστες του ΚΗΥ στις 16-07-2018

Συγκεντρωτικά στοιχεία χρηστών

Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 18783 25236 5827 556 GB 1160 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2966 3540 993 96 GB 275 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 701 370 366 52 GB 73 GB
Επισκέπτης 16 32 6 1 GB 1 GB
ΔΕΠ 1004 15 730 213 GB 161 GB
ΕΔΙΠ 258 1 189 30 GB 85 GB
ΕΤΕΠ 243 2 194 20 GB 38 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 413 9 371 58 GB 75 GB
ΙΔΑΧ 492 17 407 71 GB 86 GB
ΕΔΠ 17 0 15 2 GB 3 GB
ΕΔΠ 407 4 7 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 21 1 19 2 GB 6 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 9 5 2 0 GB 0 GB
Άλλο 171 23 146 20 GB 299 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2461 4040 598 57 GB 121 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 308 390 75 7 GB 31 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 100 74 55 7 GB 11 GB
Επισκέπτης 3 12 2 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 128 1 103 67 GB 41 GB
ΕΔΙΠ 23 0 18 4 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 22 0 15 1 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 20 1 19 4 GB 4 GB
ΙΔΑΧ 43 0 37 11 GB 8 GB
ΕΔΠ 7 0 6 1 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 13 2 11 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2499 3495 721 69 GB 147 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 312 328 103 10 GB 25 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 61 29 25 3 GB 5 GB
Επισκέπτης 5 8 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 78 0 54 17 GB 10 GB
ΕΔΙΠ 39 0 28 3 GB 5 GB
ΕΤΕΠ 29 0 25 3 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 12 0 12 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 32 2 24 2 GB 5 GB
ΕΔΠ 1 0 1 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 5 0 4 1 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 4265 6093 2132 203 GB 411 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 803 1008 301 29 GB 68 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 231 77 109 12 GB 21 GB
Επισκέπτης 3 7 2 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 131 4 92 12 GB 18 GB
ΕΔΙΠ 28 0 20 7 GB 52 GB
ΕΤΕΠ 24 0 19 3 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 15 0 14 2 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 43 0 39 4 GB 7 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 2 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 19 1 17 2 GB 5 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 5 4 2 0 GB 0 GB
Άλλο 9 1 7 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2181 3283 475 45 GB 111 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 411 366 171 16 GB 58 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 10 46 5 0 GB 1 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 147 2 77 11 GB 15 GB
ΕΔΙΠ 7 0 3 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 20 1 10 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 15 1 11 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 33 2 20 2 GB 4 GB
ΕΔΠ 3 0 2 1 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 0 3 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1854 2890 510 49 GB 97 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 300 415 114 11 GB 32 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 72 31 45 8 GB 9 GB
Επισκέπτης 3 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 125 0 108 17 GB 21 GB
ΕΔΙΠ 56 0 39 5 GB 8 GB
ΕΤΕΠ 26 0 24 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 10 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 18 0 14 2 GB 3 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 3 0 1 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1340 1939 353 34 GB 68 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 221 303 47 4 GB 12 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 28 18 11 2 GB 2 GB
Επισκέπτης 0 4 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 80 3 55 8 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 27 0 22 2 GB 4 GB
ΕΤΕΠ 25 0 19 2 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 5 1 4 0 GB 1 GB
ΙΔΑΧ 25 3 18 2 GB 4 GB
ΕΔΠ 3 0 3 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 17 3 15 1 GB 3 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 962 492 271 26 GB 52 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 108 99 59 6 GB 20 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 15 11 9 1 GB 2 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 60 2 38 4 GB 7 GB
ΕΔΙΠ 19 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 29 0 26 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 13 0 9 1 GB 2 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 4 0 2 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1243 1030 305 29 GB 59 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 114 170 29 4 GB 8 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 26 16 13 1 GB 2 GB
Επισκέπτης 1 1 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 39 0 31 7 GB 6 GB
ΕΔΙΠ 5 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 17 0 13 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 7 1 7 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 22 1 17 3 GB 4 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 1 5 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1978 1974 462 44 GB 95 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 387 456 93 9 GB 21 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 75 25 40 4 GB 8 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 191 1 152 61 GB 29 GB
ΕΔΙΠ 22 0 13 2 GB 2 GB
ΕΤΕΠ 12 1 9 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 13 0 13 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 23 0 20 13 GB 4 GB
ΕΔΠ 1 0 1 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 2 3 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 8 0 5 2 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 0 0 0 0 GB 0 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2 5 1 0 GB 0 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 83 43 54 14 GB 12 GB
Επισκέπτης 1 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 25 2 20 8 GB 4 GB
ΕΔΙΠ 32 1 27 6 GB 6 GB
ΕΤΕΠ 39 0 34 4 GB 7 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 307 5 275 46 GB 54 GB
ΙΔΑΧ 240 9 209 32 GB 46 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 4 1 0 0 GB 0 GB
Άλλο 98 16 93 12 GB 289 GB