Πληροφοριακά στοιχεία χρηστών Κέντρου Η/Υ

Οι παράκατω πίνακες εμφανίζουν πληρφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών στους καταλόγους του Κέντρου Η/Υ. Τα στοιχεία εμφανίζονται ανά κατηγορία χρηστών, και υπάρχουν συγκεντρωτικά δεδομένα αλλά και δεδομένα ανα Σχολή. Τα στοιχεία των προπτυχιακών φοιτητών έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους του Κέντρο Η/Υ μέσα απο το σύστημα άντλησης δεδομένων απο τα φοιτητολόγια των Γραμματείων της κάθε Σχολής.

Πιο αναλυτικά:

  • Στη στήλη, ενεργοί χρήστες, εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί του Κέντρου Η/Υ. Οι κωδικοί του προσωπικού του Ιδρυματος (μέλοι ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί κλπ.) παραμένουν ενεργοί ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση τους.
  • Ανενεργοί χρήστες, αναφέρεται στους χρήστες που ο λογαριασμός τους έχει πλέον απενεργοποιηθεί και υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν πάλι (όχι όμως για κωδικούς προπτυχιακών φοιτητών).
  • Γραμματοθυρίδες στο Central, για τους ενεργούς κωδικούς του Κέντρου Η/Υ πόσοι απο αυτούς κάνουν χρήση της γραμματοθυρίδας στο Central
  • Η στήλη, mail quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνουν οι γραμματοθύριδες της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.
  • Η στήλη, storage quota, αναφέρεται στο συνολικό χώρο που καταλαμβάνει ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος των χρηστών της κάθε κατηγορίας στα αποθηκευτικά συστήματα του Κέντρου Η/Υ.

Χρήστες του ΚΗΥ στις 05-03-2018

Συγκεντρωτικά στοιχεία χρηστών

Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 19475 24234 5918 564 GB 1181 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2948 3465 1013 99 GB 312 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 673 340 354 49 GB 70 GB
Επισκέπτης 16 32 7 1 GB 1 GB
ΔΕΠ 1002 14 733 209 GB 161 GB
ΕΔΙΠ 254 1 190 30 GB 85 GB
ΕΤΕΠ 240 2 195 20 GB 39 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 413 8 373 58 GB 75 GB
ΙΔΑΧ 499 14 417 71 GB 89 GB
ΕΔΠ 17 0 15 2 GB 3 GB
ΕΔΠ 407 3 8 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 21 1 19 2 GB 6 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 9 6 3 0 GB 1 GB
Άλλο 171 23 145 20 GB 299 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2535 3953 603 58 GB 122 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 302 392 74 7 GB 32 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 107 62 55 7 GB 11 GB
Επισκέπτης 3 12 2 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 128 1 104 63 GB 41 GB
ΕΔΙΠ 23 0 18 4 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 22 0 17 2 GB 3 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 20 1 19 4 GB 4 GB
ΙΔΑΧ 43 0 38 11 GB 8 GB
ΕΔΠ 7 0 6 1 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 13 2 11 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2606 3360 725 69 GB 148 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 311 326 106 10 GB 26 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 62 24 28 3 GB 6 GB
Επισκέπτης 4 8 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 77 0 55 17 GB 10 GB
ΕΔΙΠ 39 0 29 3 GB 6 GB
ΕΤΕΠ 28 0 23 3 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 12 0 12 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 32 2 24 2 GB 5 GB
ΕΔΠ 1 0 1 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 5 0 4 1 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 4365 5952 2202 210 GB 425 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 801 927 317 30 GB 96 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 217 74 106 12 GB 21 GB
Επισκέπτης 3 7 2 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 131 4 92 12 GB 18 GB
ΕΔΙΠ 26 0 18 7 GB 51 GB
ΕΤΕΠ 23 0 19 3 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 16 0 15 2 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 44 0 39 4 GB 7 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 2 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 19 1 17 2 GB 5 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 4 5 2 0 GB 0 GB
Άλλο 9 1 7 1 GB 2 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2320 3128 466 44 GB 111 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 411 367 168 16 GB 57 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 7 45 4 0 GB 1 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 147 2 78 11 GB 15 GB
ΕΔΙΠ 6 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 19 1 10 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 15 1 11 1 GB 3 GB
ΙΔΑΧ 35 2 22 2 GB 4 GB
ΕΔΠ 3 0 2 1 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 0 3 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1922 2620 518 49 GB 101 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 302 414 116 12 GB 39 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 63 29 42 7 GB 8 GB
Επισκέπτης 3 0 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 125 0 108 17 GB 21 GB
ΕΔΙΠ 56 0 40 5 GB 8 GB
ΕΤΕΠ 26 0 24 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 19 0 14 2 GB 3 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 3 0 1 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1395 1880 356 34 GB 68 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 214 310 45 4 GB 11 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 31 14 11 2 GB 2 GB
Επισκέπτης 0 4 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 80 3 54 8 GB 11 GB
ΕΔΙΠ 27 0 22 2 GB 4 GB
ΕΤΕΠ 25 0 20 2 GB 4 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 5 1 4 0 GB 1 GB
ΙΔΑΧ 25 3 20 2 GB 4 GB
ΕΔΠ 3 0 3 0 GB 1 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 17 3 15 1 GB 3 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1004 449 272 26 GB 52 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 108 98 61 6 GB 21 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 13 11 8 1 GB 2 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 60 2 38 4 GB 7 GB
ΕΔΙΠ 19 0 15 1 GB 3 GB
ΕΤΕΠ 29 0 26 2 GB 5 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 9 0 8 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 13 0 9 1 GB 2 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 1 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 4 0 2 0 GB 0 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 1292 981 309 29 GB 60 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 117 167 31 4 GB 8 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 24 17 12 1 GB 2 GB
Επισκέπτης 2 1 1 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 38 0 31 6 GB 6 GB
ΕΔΙΠ 5 0 4 0 GB 1 GB
ΕΤΕΠ 17 0 13 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 7 1 7 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 23 0 18 3 GB 4 GB
ΕΔΠ 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 1 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 7 1 5 0 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 2036 1911 467 45 GB 96 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 380 459 94 9 GB 22 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 71 23 37 4 GB 7 GB
Επισκέπτης 0 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 191 1 153 62 GB 29 GB
ΕΔΙΠ 21 0 13 1 GB 2 GB
ΕΤΕΠ 12 1 9 1 GB 2 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 13 0 12 1 GB 2 GB
ΙΔΑΧ 23 0 21 13 GB 4 GB
ΕΔΠ 1 0 1 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 2 3 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
Άλλο 8 0 5 2 GB 1 GB
Κατηγορία Ενεργοί χρήστες Ανενεργοί χρήστες Γραμματοθυρίδες στο Central Mail Quota Storage Quota
Προπτυχιακός Φοιτητής 0 0 0 0 GB 0 GB
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2 5 1 0 GB 0 GB
Εξωτερικός Συνεργάτης 78 41 51 13 GB 10 GB
Επισκέπτης 1 0 0 0 GB 0 GB
ΔΕΠ 25 1 20 8 GB 4 GB
ΕΔΙΠ 32 1 27 6 GB 6 GB
ΕΤΕΠ 39 0 34 4 GB 7 GB
Διοικητικοί (μόνιμοι) 307 4 277 47 GB 54 GB
ΙΔΑΧ 242 7 212 31 GB 47 GB
ΕΔΠ 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΔΠ 407 0 0 0 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Αορ. 2 0 1 0 GB 0 GB
Λαυρίου Συμβ. Ορισμ. 0 0 0 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Αορ. 2 0 2 0 GB 0 GB
ΕΠΙΣΕΥ Συμβ. Ορισμ. 5 1 1 0 GB 0 GB
Άλλο 98 16 92 12 GB 289 GB