Πως γίνομαι μέλος;

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέριες στον κανονισμό λειτουργίας.

Όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας αποκτούν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΜΠ είτε αυτόματα (προπτυχιακοί φοιτητές) είτε μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία της εκάστοτε Γραμματείας με το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προς adm@central.ntua.gr (όλες οι άλλες κατηγορίες μελών).

Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δεν έχει τη δυνατότητα τήρησης έντυπου αρχείου και δεν παραλαμβάνει έγγραφα, όπως οποιουδήποτε τύπου πιστοποιητικά. Για την ορθότητα των στοιχείων των χρηστών των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ είναι αποκλειστικά υπεύθυνες οι Γραμματείες των Σχολών για τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες είναι οι Διοικητικές Υπηρεσίες (μόνιμοι υπάλληλοι κτλ).

Η παροχή της πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπική, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα πλαίσια εκπαιδευτικών ή ερευνητικών αναγκών και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του κανονισμού αποδεκτής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΜΠ.

Στη συνέχεια πρέπει να ολοκληρωθούν τα παρακάτω βήματα:

 • Συμπληρώστε την αίτηση χορήγησης κωδικού δηλώνοντας το όνομα χρήστη (username) που επιθυμείτε.
 • Στέλνετε ηλεκτρονικά το συμπληρωμένο έντυπο στην αρμόδια Γραμματεία με την επισήμανση να ενημερωθεί αρμοδίως το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τα πεδία που συμπληρώσατε στο έντυπο θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους από την αρμόδια Γραμματεία.
 • Αν κάποιος έλεγχος εγκυρότητας αποτύχει η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά. Η αρμόδια Γραμματεία αποστέλει ηλεκτρονικά προς adm@central.ntua.gr την επιβεβαιωμένη αίτηση.
 • Μετά την παραλαβή της επιβεβαιωμένης αίτησης από την αρμόδια Γραμματεία, στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ελέγχεται ή ύπαρξη ή μη προγενέστερων αναγνωριστικών πρόσβασης του ενδιαφερόμενου στο μητρώο του ΚΗΥ ανεξάρτητα της ιδιότητάς του (μεταπτυχιακός, διδάκτορας, εξωτερικός συνεργάτης, κτλ). Αν υπάρχουν προγενέστερα αναγνωριστικά πρόσβασης τότε αυτά ενεργοποιούνται εκ νέου.

Οι νέες καταχωρήσεις ενεργοποιούνται αυτόματα και ο δικαιούχος λαμβάνει τα αναγνωριστικά πρόσβασης στο εκτός ΕΜΠ email του.

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω έντυπα αιτήσεων:


Κανονισμός αποδεκτής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΜΠ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει αναπτύξει και λειτουργεί σύγχρονη υποδομή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δίκτυο Επικοινωνιών, Υπολογιστικές Υπηρεσίες, Αποθηκευτικές και άλλες Υπηρεσίες) οι οποίες αποτελούν δομικά στοιχεία στήριξης των λειτουργιών του Ιδρύματος.

Το Δίκτυο Επικοινωνιών του ΕΜΠ παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων. Το δίκτυο δεδομένων προσφέρει ταχύτατη πρόσβαση στο Internet σε συνδυασμό με προηγμένες υπηρεσίες πρόσβασης και προστιθέμενης αξίας οι οποίες ικανοποιούν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας στα πλαίσια των αρχών της ακαδημαϊκής ελευθερίας που διέπουν τη φιλοσοφία του Ιδρύματος.

Το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) έχει αναλάβει την εποπτεία της λειτουργίας του Δικτύου, την τυποποίηση και την τεκμηρίωση των διαδικασιών, τη διαχείριση των υποδομών αυτού, την συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Ιδρύματος, καθώς και την υποστήριξη των χρηστών σε θέματα πρόσβασης και υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.

Το ΚΕΔ λειτουργεί με Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίθηκε στην από 10.12.1999 συνεδρία της Συγκλήτου του Ιδρύματος, με γνώμονα τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου κάθε μορφής δικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΕΜΠ στοχεύουν στη διευκόλυνση και υποστήριξη κάθε ακαδημαϊκής, ερευνητικής, αναπτυξιακής και διοικητικής διαδικασίας η οποία λαμβάνει χώρα εντός του Ιδρύματος στα πλαίσια του ρόλου του και των αρχών της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ελευθερίας. Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται αναλυτικά και με την απαραίτητη τεχνική τεκμηρίωση στις ιστοσελίδες των αρμοδίων μονάδων του Ιδρύματος.

Χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΜΠ είναι όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και όσοι άλλοι λαμβάνουν άδεια πρόσβασης σε αυτές.

Όλοι οι χρήστες αιτούνται και λαμβάνουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αποδεκτής χρήσης.

Ο παρών Κανονισμός έχει σκοπό να οριοθετήσει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΜΠ.

Όροι παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Η πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ διέπεται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 • Κάθε μορφής πρόσβαση στο Δίκτυο ενεργοποιείται μετά από αίτηση του χρήστη στην οποία δηλώνεται η συμφωνία με τον παρόντα Κανονισμό. Υποδείγματα τέτοιων αιτήσεων δίνονται στο Παράρτημα του παρόντος.
 • Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες οι οποίες αξιοποιούν την κάθε μορφής πρόσβαση αυτού στο Δίκτυο και οφείλει να λαμβάνει εύλογα μέτρα ασφαλείας στο μέτρο αφενός των τεχνικών γνώσεών του και αφετέρου του ελέγχου πρόσβασης σε φυσικούς χώρους και αντικείμενα, τον οποίον δύναται να ασκήσει.
 • Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του και να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
 • Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη σωστή σύνδεση του εξοπλισμού του με το Δίκτυο Δεδομένων (διασφάλιση από ελαττωματικά καλώδια, κάρτες δικτύου, κλπ). Το ΚΕΔ και οι κατά τόπους διαχειριστές παρέχουν τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη για την αποκατάσταση συναφών δυσλειτουργιών.
 • Είναι υποχρέωση του χρήστη να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί τον κάθε είδους εξοπλισμό συστημάτων ή δικτύου που ανήκει στο ΕΜΠ με αυξημένη προσοχή ώστε να μην προκαλούνται ζημιές ή φθορές. Τυχόν ατυχήματα θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στους αντίστοιχους υπεύθυνους ώστε να αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατό. Ο χρήστης οφείλει να σέβεται τον κοινόχρηστο και ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Δικτύου του ΕΜΠ, και να το χρησιμοποιεί με τρόπο ώστε εν γνώσει του να μη δημιουργεί συνθήκες που σπαταλούν άσκοπα δικτυακούς πόρους ή εν γένει προκαλούν οποιαδήποτε δυσλειτουργία στο δίκτυο, ούτε και να προβαίνει σε παράνομες πράξεις. Οφείλει δε, να ακολουθεί την "πολιτική αποδεκτής χρήσης" του παρόντος Κανονισμού.
 • Κάθε χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει το Κέντρο Δικτύων για οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα των δικτυακών συνδέσεών του.
 • Κάθε χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του κεντρικού λογαριασμού του μέσω του οποίου γίνεται ο έλεγχος πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίας του ιδρύματος.
Οριοθέτηση υπηρεσιών πολιτικής αποδεκτής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Η λειτουργία του Δικτύου διέπεται από τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ελευθερίας με γνώμονα την υποστήριξη και την προαγωγή της έρευνας και τη διάδοση της γνώσης. Οι χρήστες των υπηρεσιών του Δικτύου οφείλουν με ελεύθερη επιλογή να κάνουν ορθή χρήση των προσφερόμενων αγαθών, ως ελεύθεροι ακαδημαϊκοί πολίτες και να μεριμνούν για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

Στα παρακάτω σημεία οριοθετείται γενικά μια «πολιτική αποδεκτής χρήσης» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΜΠ.

Οι χρήστες δικαιούνται:

 • πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας μέσα από το δίκτυο επικοινωνιών του Ε.Μ.Π. για σκοπούς που συνάδουν με τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Ιδρύματος.
 • τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους, τηρουμένων πάντοτε των νόμων και του Συντάγματος.
 • τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια των οριζομένων στον παρόντα Κανονισμό.

Οι χρήστες δεσμεύονται:

 • να απέχουν από διακίνηση κάθε προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή ρατσιστικού υλικού.
 • να μη προβούν σε ενέργειες που συνιστούν προσπάθεια παραβίασης (επιτυχή ή μη) της ασφάλειας συστημάτων μέσα από το Δίκτυο του Ε.Μ.Π.. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και ενέργειες που υποβαθμίζουν το επίπεδο ασφάλειας ή την ακεραιότητα δικτύου ή συστήματος.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαγορεύονται ρητά προσπάθειες (επιτυχείς ή μη) άρνησης παροχής υπηρεσιών (Denial-of-Service attacks), εξάπλωσης ιών ή άλλων βλαπτικών προγραμμάτων (malware) και αποστολής μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - Spam.

 • να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του ιδιωτικού απορρήτου, όπως η απόκρυψη passwords, certificates κτλ.
 • να επιλέγουν και διαφυλάττουν ασφαλές συνθηματικό (password) για πρόσβαση στις δικτυακές υπηρεσίες. Τα συνθηματικά χρήστη δεν πρέπει ποτέ να γράφονται σε χαρτί ή να αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή, ούτε να δίνονται σε τρίτους. Οι κωδικοί των χρηστών είναι αυστηρά προσωπικοί και απαγορεύεται η μεταβίβαση ή πώληση των δικαιωμάτων των χρηστών.
 • να αναφέρουν στους αρμόδιους διαχειριστές οποιαδήποτε απόπειρα υποκλοπής του συνθηματικού τους πέσει στην αντίληψή τους.
 • να μη προβούν σε ενέργειες που συνιστούν παραβίαση του ιδιωτικού απόρρητου χρηστών και του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω του δικτύου επικοινωνιών του Ε.Μ.Π.
 • να μην προβούν σε ενέργειες που παραβιάζουν (με παραγωγή, δημοσίευση ή διακίνηση υλικού) τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights) των δικαιούχων.
 • να κάνουν λελογισμένη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του δικτύου.
 • να μην επιχειρούν να εκμεταλλευθούν πιθανά κενά ασφάλειας του Δικτύου, να μην διαταράζουν την ομαλή λειτουργία αυτού, να μην εκτελούν οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό και γενικά να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να θέσει σε κίνδυνο ή να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων του Δικτύου.
 • να ενημερώνουν αμέσως τους υπεύθυνους του εκάστοτε συστήματος αν υποπέσει στην αντίληψή τους οποιοδήποτε κενό ασφάλειας ή παραβίαση αυτής.
 • να αναφέρουν στο ΚΕΔ οποιαδήποτε περίπτωση κακής λειτουργίας του δικτύου ή των υπηρεσιών του, αμέσως μόλις κάτι τέτοιο περιέλθει στην αντίληψή τους.
 • να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους κανόνες της καλής δικτυακής συμπεριφοράς π.χ. Netiquette RFC 1855.
 • να χρησιμοποιούν το δίκτυο για σκοπούς που συνάδουν με τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χαρακτήρα του Ε.Μ.Π.
 • να μην εκμεταλλεύονται / καταχρώνται την πρόσβαση που τους παρέχεται σε υπολογιστές, εφαρμογές και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του Ε.Μ.Π., προκειμένου να προβούν σε ενέργειες που παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο του κράτους ή θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.
 • να γνωστοποιούν άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο ΕΜΠ κάθε τυχόν απόφαση, διαταγή, διάταξη και εντολή των εκάστοτε αρμοδίων Αρχών, που κοινοποιούνται σε αυτούς και σχετίζονται με την χρήση του Δικτύου.
 • να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων, το ΕΜΠ δύναται, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει προσωρινά την πρόσβαση του εν λόγω χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέχρι την άρση της παραβίασης ή επίλυσης του προβλήματος ή και να διακόψει οριστικά την πρόσβαση στις υπηρεσίες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη.

Οριοθέτηση ευθύνης και αρμοδιοτήτων

Η χρήση κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας παραχωρείται για συγκεκριμένους σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Ιδρύματος.

Στόχος του ΕΜΠ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Δικτύου και των συστημάτων του, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισμούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο λαμβάνεται μέριμνα για παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους χρήστες.

Παρά τα μέτρα που λαμβάνει το Ίδρυμα, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων του. Όπως άλλωστε ισχύει διεθνώς, κανένα ηλεκτρονικό δίκτυο δεν είναι απολύτως ασφαλές. Το ίδρυμα δεσμεύεται ότι θα διερευνά ενδελεχώς τέτοια περιστατικά προκειμένου να εντοπίσει τους πραγματικούς υπεύθυνους.

Το ΕΜΠ τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται με τις Αρχές.

Οι χρήστες ως μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας υποχρεούνται να σέβονται τη φήμη και το όνομα του Ιδρύματος σε όλες τις ηλεκτρονικές τους δραστηριότητες. Οι χρήστες είναι προσωπικά υπεύθυνοι και ατομικά υπόλογοι έναντι του Ιδρύματος για τη χρήση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών που τους διατίθενται. Το Ίδρυμα δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για τις ενέργειες των χρηστών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΜΠ. Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα:

 1. Το ΕΜΠ αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια δεδομένων προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του Δικτύου.
 2. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως αυτά έχουν εξειδικευθεί από την νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και στα οποία σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβάνονται και περιστατικά, τα οποία εκφεύγουν του πεδίου ελέγχου και ευθύνης του ΕΜΠ, το Ίδρυμα δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για την μη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών.
 3. Το ΕΜΠ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταδίδουν οι χρήστες μέσω του Δικτύου και, συνεπώς, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο εκ της αιτίας αυτής.
 4. Το ΕΜΠ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμιση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω του Δικτύου, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε χρήστης.
 5. Το ΕΜΠ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η οποία οφείλεται στο Δίκτυο και σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις ή διαφορές μεταξύ του χρήστη και τρίτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ή κατά τη χρήση του Δικτύου.
 6. Το ΕΜΠ αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε παραβίαση ιδιωτικού απόρρητου, κλοπή πληροφοριών, αλλοίωση ή απώλεια δεδομένων, ελάττωμα, διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζημία, που θα υποστεί ο χρήστης ή τρίτος μέσω του Δικτύου ή θα προκύψει μέσω δικτύου τρίτου και συναφούς εξοπλισμού που παρέχουν τρίτοι και γενικά κάθε βλάβη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα σε οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο, από τη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του Δικτύου.
 7. Θέσεις και απόψεις που εκφράζονται σε προσωπικές ιστοσελίδες χρηστών δεν αποτελούν επίσημες απόψεις ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το Ίδρυμα. Το ΕΜΠ δεν διαθέτει την τεχνική δυνατότητα να τις ελέγχει, αλλά ούτε και τη βούληση να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή λογοκρισίας.
 8. Για οποιονδήποτε χρήστη βρεθεί να παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό αποδεκτής χρήσης, το ΕΜΠ θα λάβει πειθαρχικά μέτρα περιλαμβανόμενου του περιορισμού ή της διακοπής της πρόσβασης στις δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές καθώς και θα αναλάβει κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.

επιστροφή