Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών @central

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου

Ανακοίνωση: Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου ιστοτόπου του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: https://beta.central.ntua.gr. Ιδέες και παρατηρήσεις είναι ευπρόσδεκτες στο email central@central.ntua.gr.

Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξυπηρετεί συνεχώς από το 1979 τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ιδρύματος.

Ολοκληρώνοντας τη τρίτη δεκαετία λειτουργίας του και μπαίνοντας στη τέταρτη, το ΚΗΥ διαθέτει σύγχρονα και προσαρμοσμένα στην τεχνολογική εξέλιξη συστήματα διαφορετικής δομής και δυνατοτήτων με όλα τα απαραίτητα Λογισμικά εργαλεία (μαθηματικές και στατιστικές βιβλιοθήκες, πληθώρα "πακέτων" τεχνικών εφαρμογών, εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων και εφαρμογών κ.ά.), έτσι ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι Ακαδημαϊκές υπολογιστικές ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονται δυναμικά.

Cloud Computing

Εδώ και αρκετά χρόνια οι υπηρεσίες Παροχής Υποδομών (Infrastructure as a Service - IaaS) και Παροχής Λογισμικού (Software as a Service - SaaS) του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αναμορφώθηκαν και ακολουθούν τη σύγχρονη τάση διάθεσης υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων, εφαρμογών και δεδομένων μέσω του διαδικτύου.

περισσότερα 

Εκπαίδευση

Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε συνεργασία με Εξειδικευμένους Επιστημονικούς Πυρήνες προσφέρει σεμινάρια ειδικών πακέτων λογισμικού για μηχανικούς. Τα Διατμηματικά Εργαστήρια Προσωπικών Υπολογιστών χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση μαθημάτων και σεμιναρίων όλων των Σχολών του ΕΜΠ.

FOSS

Από το 2001 Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στρατηγικά επενδύει στα Ελεύθερα Λογισμικά Ανοικτού Κώδικα (Free Open Source Software) με απώτερο σκοπό να λειτουργεί αποκλειστικά με αυτά κάποια στιγμή στο μέλλον.

Elearning

Το ΚΗΥ αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό εκμάθησης εξειδικευμένων πακέτων Λογισμικού (εξοικείωση με τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και το περιβάλλον λειτουργίας). Στα ηλεκτρονικά μαθήματα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης της μελέτης του εκπαιδευόμενου καθώς και η αυτοματοποιημένη βαθμολόγησή του.

περισσότερα 

Πως γίνομαι μέλος;

Όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας πρέπει να ενημερωθούν για τον κανονισμό αποδεκτής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΜΠ και όσα μέλη δεν έχουν αποκτήσει αυτόματα πρόσβαση να συμπληρώσουν την απαραίτηση αίτηση.

περισσότερα 

Φυσική πρόσβαση

Οδηγίες για την φυσική πρόσβαση στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.


Άποψη της αίθουσας ΔΕΠΥ-Α (2003).

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών